Privacyverklaring

Natuur Geneest, praktijk voor gezondheidstherapie, gevestigd aan de Vergulde Wagen 103, 3824CK te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. (AVG)

Contactgegevens:

Conja Hopman

Home

De Vergulde Wagen 103

3824 CK Amersfoort

M. 06-50295125

Gegevensbescherming van Natuur Geneest, praktijk voor gezondheidstherapie.

Ik ben te bereiken via. info@natuurgeneest.com

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik Conja Hopman, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst)

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij uw huisarts.

Ik doe mijn best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

·        Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

·        Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·        Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·        Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid.

·        Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

·        Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

·        Uw naam, adres en woonplaats

·        Uw geboortedatum

·        De datum van de behandeling

·        Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’

·        De kosten van het consult